Mufrodat bahasa arab kelas 1

September 10, 2020 fatih 1

مدرسة madrosatunsekolah فصلfashlunkelas كتابkitaabunbuku قلمqolamunpulpen قلم الرصاصqolamur roshooshipensil مكتبmaktabunmeja مقعدmaq’adunbangku سبورةsabburotunpapan tulis بابbaabunpintu نافذةnaafidzatunjendela أستاذustaadzunpak guru أستاذةustaadzatunbu guru حقىبةhaqiibatuntas قرطاسqirthoosunkertas دفترdaftarunbuku tulis Ditulis ulang oleh: […]